Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.biuronet.krakow.pl.

Administratorem Państwa danych jest firma BIURONET Janusz Chrabota, ul. Księcia Józefa 54A, 30-206 Kraków, NIP 6781705737 (dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w sklepie BIURONET: e-mail: administrator@biuronet.krakow.pl, ul. Księcia Józefa 54A, 30-206 Kraków).

§ 1 Jak gromadzimy dane?

1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

- rejestracji konta
- składania zamówienia bez rejestracji

2. W przypadku rejestracji konta, Klient podaje poniższe dane:

- adres e-mail
- dane adresowe takie jak ulica i numer mieszkania, kod pocztowy, miasto
- imię i nazwisko
- nazwę firmy (jeżeli dotyczy)
- numer telefonu
- indywidualne hasło dostępu do swojego konta

3. W przypadku składania zamówienia bez rejestracji, Klient podaje następujące dane:
- adres e-mail
- dane adresowe takie jak ulica i numer mieszkania, kod pocztowy, miasto
- imię i nazwisko
- nazwę firmy (jeżeli dotyczy)
- numer telefonu

4. W przypadku Przedsiębiorców, wymieniony wyżej zakres danych jest dodatkowo rozszerzony o:

- nazwę firmy Przedsiębiorcy
- numer NIP

§ 2 Do czego wykorzystujemy gromadzone dane?

1. W przypadku dokonania rejestracji konta dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2. Państwa dane takie jak dane osobowe, historia zamówień oraz aktualne zamówienia znajdują się w bazie danych. Informujemy, że dane te są wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówień. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania tych danych nie będzie możliwości zawarcia umowy sprzedaży.

3. W przypadku dokonania zakupu z opcją wysyłki kurierskiej, dane osobowe zostaną przekazane firmie odpowiedzialnej za dostarczenie zamówionych towarów, czyli:

DPD Polska Sp. z o.o.
ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa
NIP 526-020-41-10, REGON 012026421
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368

4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce

DialCom24 Sp. z o.o. (Agent Płatniczy)
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł,

właścicielowi systemu autoryzacji i rozliczeń Przelewy24 w ramach której

PayPro SA (Agent Rozliczeniowy)
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym - pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system imoje, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce

ING Bank Ślaski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
NIP 634-013-54-75, REGON 271514909
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459

w związku z:

- świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

- obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

- w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

a w przypadku formy płatności "Kup z Twisto" przekazania Pani/Pana danych osobowych do

Twisto Polska Sp. z o.o. (płatności odroczone)
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
NIP 951-244-28-75, REGON 367977970
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689624

w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

§ 3 Dostęp do danych osobowych i stosowane zabezpieczenia

1. Wszystkie podane przez Państwa informację znajdujące się w naszej bazie danych są należycie zabezpieczone. Dostęp do tych danych ma tylko obsługa sklepu. Gwarantujemy, że nigdy nie przekażemy powierzanych nam danych osobowych osobom trzecim, nie wykorzystamy ich do przesyłania niechcianych informacji ani nie będziemy ich wykorzystywać do celów innych niż te, które niezbędne są realizacji zamówień.

2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia danych jak i bazy danych je przechowujące zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Do czego wykorzystujemy gromadzone dane?”.

4. Po zalogowaniu do systemu można uzyskać dostęp do własnych danych, które następnie można przeglądać i modyfikować.

5. Informujemy, że w każdej chwili mają Państwo prawo do:

- dostępu do danych i ich modyfikacji
- usunięcia danych
- ograniczenia lub zakazania ich przetwarzania

Do kogo mogę wnieść skargę?

Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

§ 4 Zmiany Polityki Prywatności

1. Jako Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis www.biuronet.krakow.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności i Coockies prosimy kierować na adres: administrator@biuronet.krakow.pl.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Pliki cookies

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

pixel