Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Gwarancja

Wszystkie urządzenia marki Glover są dokładnie sprawdzane, testowane i przechodzą surowe kontrole w ramach systemu zapewnienia jakości. Z tego powodu firma Glover udziela użytkownikom trzyletniej gwarancji wykraczającej ponad okres ustawowy liczony od daty zakupu (dwa lata dla nabywców prywatnych oraz jeden rok dla firm). Gwarancją producenta są objęte wybrane urządzenia zgodnie z poniższymi warunkami.

Warunki gwarancji

Gwarant zapewnia, iż urządzenie jest wysokiej jakości technicznej umożliwiającej jego bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie, wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarant zapewnia sprawne działanie urządzenia w okresie gwarancji pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Gwarant w ramach udzielenia niniejszej gwarancji odpowiada za wady ukryte, tkwiące w sprzedanym urządzeniu. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i części zużywających się podczas eksploatacji tj.: świetlówki, paski gumowe, rolki, bezpieczniki, filtry i uszczelki.
Serwisem gwarancyjnym nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe po jego nabyciu wynikłe nie z winy producenta, zwłaszcza w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub innych zdarzeń, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik, a także wynikające z działań sił wyższych np. nieprawidłowe napięcie zasilające, pożar, zalanie lub wyładowania atmosferyczne. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powstałych na skutek napraw przeprowadzonych przez nieuprawnione podmioty oraz ich następstw.

1. Gwarant udziela gwarancji na urządzenie określone na 1 stronie niniejszego druku na okres
a) 36 miesięcy od daty sprzedaży na poniższych warunkach
Podczas trwania gwarancji użytkownik jest zobowiązany zgłosić urządzenie do okresowego, odpłatnego przeglądu konserwacyjnego jeden raz na 6 miesięcy (za wyjątkiem testerów do banknotów). W przypadku nie wykonywania przez użytkownika przeglądów okresowych gwarancja zostaje skrócona do 24 miesięcy (patrz poniżej).
b) 24 miesięcy od daty sprzedaży na poniższych warunkach
Podczas trwania gwarancji użytkownik powinien zgłosić urządzenie do okresowego, odpłatnego przeglądu konserwacyjnego jeden raz na 6 miesięcy. W przypadku nie wykonywania przez użytkownika przeglądów okresowych będą one wykonywane obligatoryjnie podczas napraw reklamacyjnych zgłoszonych po 6 miesiącach od zakupu liczarki lub jej ostatniej konserwacji.
2. Warunkiem usunięcia wad w ramach gwarancji jest przedstawienie wraz z urządzeniem kopii dowodu zakupu urządzenia (faktury, rachunku) oraz prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej.
3. Zgłoszenia awarii urządzenia należy dokonać pisemnie e-mailem na adres serwis@biuronet.krakow.pl lub telefonicznie na nr (12) 427 90 61. W tym celu należy posłużyć się formularzem „zgłoszenia awarii” dołączonym do karty gwarancyjnej.
4. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana po dostarczeniu urządzenia przez nabywcę do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego lub do Gwaranta. Urządzenie na czas transportu winno być zabezpieczone poprzez oryginalne opakowanie. W przypadku braku oryginalnego opakowania urządzenie należy starannie zabezpieczyć i przygotować do transportu. Za uszkodzenia urządzenia w transporcie, zwłaszcza wynikające z niewłaściwego opakowania, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć dokumenty opisane w pkt. 2 oraz formularz „zgłoszenia awarii”.
5. Wady urządzenia zostaną usunięte w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego lub Gwaranta.
6. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w odniesieniu do wad urządzenia w razie:
- ujawnienia wad powstałych w następstwie nieprawidłowego używania urządzenia, w szczególności niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta określonymi w instrukcji obsługi oraz niniejszych warunkach gwarancji,
- naruszenia plomb gwarancyjnych i innych zabezpieczeń lub śladami ingerencji w jakikolwiek inny sposób przez osoby nieuprawnione,
- dokonania naprawy przez osoby nieupoważnione przez Gwaranta,
- uszkodzenia lub usunięcia numerów seryjnych.
- przechowywania i użytkowania niezgodnego z instrukcją,
- używania materiałów niedopuszczonych do użytkowania przez Gwaranta.
7. Gwarant zapewnia:
- zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne podczas trwania gwarancji i po jej upływie,
- serwis pogwarancyjny (odpłatny),
- reinstalacje i szkolenia (odpłatne) podczas trwania gwarancji i po jej upływie,
8. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.
9. Niniejsza gwarancja producenta nie narusza uprawnień gwarancyjnych wynikających z umowy lub przepisów prawa.

Produkty objęte 3-letnią gwarancją:
1. Liczarka banknotów Glover GC-10 UV
2. Liczarka banknotów Glover GC-15 UV
3. Liczarka banknotów Glover GC-20 UV/MG
4. Liczarka banknotów Glover GC-25 UV/MG
5. Wartościowa liczarka do banknotów Glover GC-75 VC

6. Liczarka wagowa do banknotów i bilonu Glover SC-100

7. Liczarka do bilonu Glover CC-20
8. Liczarka do bilonu Glover CC-25
9. Liczarka do bilonu Glover CC-70
10. Wartościowa liczarka do bilonu Glover HCS-20
11. Sorter do bilonu Glover HCS-31
12. Sorter do bilonu Glover HCS-32

13. Tester do banknotów Glover DL-105 UV
14. Tester do banknotów Glover SLD-10 UV
15. Tester do banknotów Glover SLD-16 UV/MG
16. Tester do banknotów Glover SLD-20 UVS
17. Tester do banknotów Glover SLD-50 UVS
18. Tester do banknotów Glover MC-5050
19. Automatyczny tester do banknotów Glover IR-1950
20. Automatyczny tester do banknotów Glover IR-2000
21. Tester do banknotów w podczerwieni Glover IRD-1000
22. Tester do banknotów w podczerwieni Glover IRD-2200
23. Wielofunkcyjny tester do banknotów Glover FD-7500
24. Przenośny tester do banknotów Glover DP-323 UV

25. Niszczarki HSM Securio z wyłączeniem stopni bezpieczeństwa P-6 i P-7

pixel